Logo
Pääkuva
Actual
 
O HOME PAGE OF MARTTI VIHANTO
 
INSTITUUTIOTALOUSTIETEEN PERUSTEET
VERKKO-OPPIKIRJA (TEKEILLÄ)
www.ace-economics.fi/mvihanto/inst

 
[1] Mitä on instituutiotaloustiede?
[2] Taloustieteen ortodoksia ja muut oppisuunnat
[3] Käyttäytymisen heuristiikat ja anomaliat
[4] Tunteet ja sisäinen motivaatio
[5] Tietämättömyys ja talouden evoluutio
[6] Taloudellisen tehokkuuden käsite

[7] Instituutioiden muodot, tarve ja toiminta
[8] Oikeusinstituutiot ja yhteiskuntasopimus
[9] Sopimus ja sopimuskustannukset
[13] Sosiaalinen pääoma, luottamus ja moraali

[14] Ilmeiset oikeusperiaatteet ja yksityisomistus
[15] Omistusoikeudet luonnonvaraisiin kaloihin
[18] Kilpailu, kilpailunrajoitukset ja kilpailuoikeus
[19] Yritys ja vastuullinen liiketoiminta

[20] Markkinahäiriöt, niiden sääntely ja sääntelyhäiriöt
[21] Taantuma, inflaatio ja rahapolitiikka*
[22] Verojärjestelmä ja sen aiheuttamat tehokkuustappiot
[23] Verotusoikeuden väärinkäyttö
[24] Pankit, luottopäätöksenteko ja pankkivalvonta

[Liite 1] Taloustieteen opetuksen uudistamistarpeet
[Liite 2] Ortodoksisen taloustieteen perustelut optimointioletukselle

* uusin

Taloustiede (economics) on yleisön kielenkäytössä yhteiskuntatiede, joka tutkii taloudellisia ilmiöitä tieteen menetelmillä. Taloustieteilijät itse määrittelevät usein tieteenalansa sen käyttämien menetelmien mukaan. Kaikissa taloustieteen oppisuunnissa keskitytään yleensä ilmiöihin, joiden voidaan ajatella syntyvän ihmisten rationaalisen käyttäytymisen tuloksena. Keskeisiä menetelmiä erityisesti ortodoksisessa oppisuunnassa ovat optimointi teoreettisessa ja ekonometria empiirisessä tutkimuksessa. Käyttäytymisen tarkastelu optimointina edellyttää ankaria oletuksia ihmisten tietämyksestä, tiedonkäsittelystä ja tunteista. Ortodoksista taloustiedettä avartavista ja uudistavista suuntauksista voidaan käyttää yleisnimeä instituutiotaloustiede. Sille ovat ominaisia rationaalisuuden rajoitteiden huomioonotto, monipuolinen empiiristen menetelmien käyttö sekä näiden seurauksena oikeus- ja muiden instituutioiden merkityksen korostaminen. Tekeillä olevassa verkko-oppikirjassa Instituutiotaloustieteen perusteet tulee esille kirjoittajan eklektinen käsitys kansantalouden toiminnan selittämisestä.

Suositeltu viittaustapa esim. luvun 1 sivuun 6, haettuna x.x.2015: Vihanto (2015, luku 1, s. 6). Lähdeluettelossa: Vihanto, Martti (2015): Instituutiotaloustieteen perusteet, verkkokirja, Turku. <http://www.ace-economics.fi/mvihanto/inst>, haettu x.x.2015. Palautetta voi antaa sähköpostilla.

ENGLISH: The open access textbook Principles of Institutional Economics (in Finnish) is authored by Dr. Martti Vihanto. It constitutes a novel way of teaching economics where the significance of bounded rationality and social institutions is taken seriously. The book is in progress and consists so far of revised versions of the author's previous publications. © Martti Vihanto and original publishers.


Home

HomeCoursesSeminarsContactStaffDiscussion Papers
333257| Copyright (c) 2007-2018