Logo
Pääkuva
Actual
 
O HOME PAGE OF MARTTI VIHANTO
 
PSYKOLOGISEN TALOUSTIETEEN (TALOUSPSYKOLOGIAN) SANASTO
GLOSSARY OF ECONOMIC PSYCHOLOGY

Psykologisen taloustieteen kirjallisuutta
Literature on behavioral economics


 
affect affekti, mielenliikutus, tunnekuohu

altruism altruismi, epäitsekkyys, pyyteettömyys

anchoring ankkuroituminen

animal spirits vaistot [John Maynard Keynesin luonnehdinta rationaalisuuden rajoitteista]

anomaly anomalia, poikkeus [(kokeellisesti löydetty) poikkeama rajoittumattomasta rationaalisuudesta]

attention tarkkaavaisuus

attribution attribuutio [työttömyyden, rikastumisen tms. lukeminen jonkun tekijän syyksi]

availability saatavuus

bandwagon effect (< Am. climb on the bandwagon) kulkuevaikutus

base-rate fallacy esiintyvyysharha

behavioral economics käyttäytymistaloustiede, psykologinen taloustiede

bias harha, vinouma

bounded rationality rajoittunut rationaalisuus

classification klassifikaatio, luokittelu

cognition kognitio, tiedonkäsittely; tieto

cognitive bias ajatteluvirhe

cognitive dissonance kognitiivinen dissonanssi

confirmation bias vahvistusharha

conjunction fallacy yhteysharha

conspicuous consumption kerskakulutus (sananmukaisesti silmiinpistävä tai näkyvä kulutus)

contagion tartunta

cue vihje

disposition effect luovutusvaikutus

emotion emootio, tunne

empathy empatia, toisen asemaan eläytyminen, myötäeläminen; myötäelämisen taito

endowment effect omistusvaikutus

(equity) home (country) bias [taipumus sijoittaa kotimaisiin osakkeisiin mieluummin kuin ulkomaisiin]

escalation of commitment liikasitoutuminen

experiment eksperimentti, (usein laboratorio)koe

extrinsic motivation ulkoinen motivaatio

field experiment kenttäkoe

fiscal illusion fiskaalinen illuusio

focal point polttopiste [luonnollinen, ilmeinen, prominentti ratkaisu esim. kiistassa]

forgiveness anteeksiantavuus

framing effect kehystysvaikutus

gambler's fallacy uhkapelaajan harha

gift exchange lahjanvaihto

habituation habituaatio, (ärsykkeeseen) tottuminen

Hawthorne effect (< Hawthorne Western Electric Plant) Hawthorne-vaikutus

herd behavior joukkokäyttäytyminen

heuristic heuristiikka, peukalosääntö; heuristinen

hindsight bias jälkiviisausharha

hyperbolic discounting liikadiskonttaus

illusion illuusio, (havainto)harha

illusion of control hallintaharha

imitation imitointi, jäljittely

intention intentio, tietoinen aikomus, pyrkimys

intrinsic motivation sisäinen motivaatio

introspection introspektio, itsehavainnointi, itsetarkkailu

just noticeable difference, JND [juuri havaittavissa oleva ero näkö-, tunto- tai muussa havainnossa kuten lämpötilassa tai kulutustavaran pakkauskoossa]

less-is-more effect [päätös on huonompi runsaan kuin vähäisen informaation olosuhteissa]

lexicographic decision making leksikografinen päätöksenteko

locus of control hallintakäsitys

loss aversion tappiokammo

mental accounting mentaalitilinpito, mentaalilaskenta

money illusion rahailluusio

mood mieliala

motivation motivaatio, vaikutin

neuroeconomics neurotaloustiede

nudge tönäisy

omission bias laiminlyöntiharha

optimism bias optimismiharha

overconfidence bias yliluottamusharha

perception havainto; havaitseminen

primacy effect edellisyysvaikutus

projection bias projektioharha

prospect theory prospektiteoria [Kahnemanin ja Tverskyn 1979 esittämä päätösteoria]

reciprocity resiprositeetti, vastavuoroisuus

recognition heuristic tunnistusheuristiikka

reference point viitekohta, vertailukohta

representation representaatio, esitysmuoto, tietoesitys

representativeness edustavuus

retrieval mieleenpalautus, muistista haku

satisficing satisfiointi

schema skeema, sisäinen malli

self-serving bias [taipumus tulkita asioita itselle edullisella tavalla]

sensory sensorinen, aistitoimintaan liittyvä

snob effect snobivaikutus

status quo bias status quo -harha

sunk cost fallacy uponneiden kustannusten harha

treadmill effect oravanpyörävaikutus

unbounded rationality rajoittumaton rationaalisuus

unfairness aversion epäreiluuskammo

Veblen effect (< Thorstein Veblen) Veblen-vaikutus

weakness of will tahdonheikkous

winner's curse voittajan kirous


Home

HomeCoursesSeminarsContactStaffDiscussion Papers
382056| Copyright (c) 2007-2019